Obchodní podmínky

1. Obecné informace

Tato Webová stránka je provozována společností Studio Moderna, s.r.o., se sídlem U Nákladového nádraží 6, 130 00 Praha 3, společností založenou podle právních předpisů České republiky (dále jen „Poskytovatel“).

Tyto Všeobecné obchodní podmínky se vztahují na všechny fyzické, právnické a jiné osoby nebo sdružení (dále jen „Uživatel“ nebo „Vy“), které navštěvují a používají web Studio Moderna a všechny jeho součásti, stránky, podstránky a sekce, které jsou dostupné na https://www.studio-moderna.com/cz) (dále jen „Webová stránka“.

Jako Uživatel této Webové stránky berete na vědomí, že na jakékoli použití této Webové stránky, včetně veškerých transakcí a registrací, které učiníte („použití/používání“), se vztahují tyto Všeobecné obchodní podmínky (které zahrnují další důležité hypertextové odkazy, např. Prohlášení o cookies a Zásady ochrany osobních údajů). Než začnete používat tuto Webovou stránku, přečtěte si pozorně tyto Všeobecné obchodní podmínky a Zásady ochrany osobních údajů. Při používání určitých služeb na této Webové stránce si prosím přečtěte doplňující informace, které jsou v souvislosti s těmito službami poskytnuty.

Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez jakéhokoli předchozího varování či upozornění. Jakékoli takové změny vstoupí v platnost po zveřejnění na Webové stránce (viz datum na konci níže) a je vaší odpovědností, abyste si pokaždé při používání této Webové stránky přečetli Všeobecné obchodní podmínky. Další používání Webové stránky tedy znamená, že Uživatel souhlasí s tím, že bude vázán nejnovějšími Všeobecnými obchodními podmínkami. Pokud je Uživatel právnickou osobou, např. používáte Webovou stránku jménem právnické osoby, Uživatel potvrzuje, že je oprávněn zastupovat subjekt, jehož jménem tuto Webovou stránku používá. Poskytovatel uctivě žádá každého Uživatele, který nesouhlasí s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a/nebo Zásadami ochrany osobních údajů, aby opustil Webovou stránku a nadále ji nepoužíval.

2. Používání Webové stránky

Uživatel se zavazuje používat Webovou stránku zákonným a obvyklým způsobem v souladu s účelem této Webové stránky. Webová stránka nesmí být používána žádným způsobem, který by porušoval jakékoli platné místní, vnitrostátní nebo mezinárodní právo či předpisy nebo porušoval práva jakékoli jiné osoby, a to jakýmkoli způsobem, který je nezákonný nebo podvodný, nebo který má jakýkoli nezákonný nebo podvodný účel nebo účinek. Webová stránka nesmí být dále použita k přenosu jakéhokoli nevyžádaného nebo nepovoleného reklamního nebo propagačního materiálu nebo jakékoli jiné formy podobné žádosti (spamu) nebo k vědomému přenosu jakýchkoli dat, odesílání nebo nahrávání jakéhokoli materiálu, který obsahuje viry nebo jakékoli škodlivé programy nebo podobný počítačový kód navržený k tomu, aby nepříznivě ovlivnil činnost jakéhokoli počítačového softwaru nebo hardwaru.

Pokud Uživatel používá Webovou stránku v rozporu s předchozím odstavcem, může Poskytovatel dočasně nebo trvale zabránit Uživateli v přístupu na Webovou stránku a v jejím používání, a to na základě vlastního uvážení Poskytovatele, bez předchozího upozornění a odpovědnosti Poskytovatele. Pokud je prohlížení nebo používání Webové stránky nebo kterékoli její části v zemi Uživatele nebo podle jurisdikce, která se na Uživatele vztahuje, zakázáno, Poskytovatel laskavě žádá Uživatele, aby Webovou stránku opustil a v budoucnu ji již dále nepoužíval.

Uživatel musí řádně zajistit bezpečnost a důvěrnost dat použitých při používání této Webové stránky. Poskytovatel nenese odpovědnost za škody, které mohou vzniknout v důsledku neoprávněného poskytnutí nebo použití dat ze strany Uživatele.

3. Přístup na Webovou stránku

Za účelem přístupu na určitá místa této Webové stránky, například při podání žádosti stát se distributorem, dodavatelem nebo při ucházení se o místo, budete muset na Webové stránce vložit určité údaje. V některých případech můžete být přesměrováni na webové stránky Přidružených společností Poskytovatele, na které se budou vztahovat jejich Všeobecné obchodní podmínky. Kde je to nezbytné, souhlasíte s tím, že poskytujete pravdivé, přesné, aktuální a úplné informace, které jsou vyžadovány v registračním formuláři a že tyto informace budete udržovat a neprodleně aktualizovat, aby byly pravdivé, přesné, aktuální a úplné. Přestože se Poskytovatel snaží zajistit, aby byla Webová stránka neustále k dispozici, nenese odpovědnost za to, pokud Webová stránka není z jakéhokoli důvodu kdykoli nebo na jakoukoli dobu dostupná. Přístup na tuto Webovou stránku může být dočasně pozastaven v případě selhání systému, údržby či opravy nebo z jiných důvodů, bez předchozího upozornění a bez odpovědnosti na straně Poskytovatele.

4. Odpovědnost a náhrada škody

Poskytovatel vynaloží přiměřené úsilí k ověření správnosti jakýchkoli informací na Webové stránce, ale neposkytuje žádné prohlášení ani záruku jakéhokoli druhu, výslovnou ani předpokládanou, zákonnou či jinou, pokud jde o obsah nebo dostupnost stránky nebo to, že bude aktuální nebo bezchybná, že budou vady opraveny nebo že Webová stránka či server, který ji zpřístupňuje, neobsahují viry ani chyby, nebo že zaručují plnou funkčnost, přesnost a spolehlivost Webové stránky. Poskytovatel nenese odpovědnost vůči Uživateli za jakoukoli ztrátu obsahu nebo materiálu nahraného nebo přenášeného prostřednictvím Webové stránky a Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo škodu způsobenou jednáním podle nebo s odvoláním na materiál nebo informace obsažené na Webové stránce. Před použitím Webové stránky by měl Uživatel přijmout veškerá příslušná bezpečnostní opatření.

Jakékoli jiné závazky, odškodnění, záruky, podmínky (ať už výslovné nebo předpokládané), s výjimkou těch, které jsou výslovně poskytnuté, jsou tímto vyloučeny v plném rozsahu podle platných právních předpisů.

V rozsahu, který připouští platné právní předpisy, Poskytovatel, jeho spřízněné společnosti a jejich úředníci, ředitelé, zaměstnanci, akcionáři nebo zástupci kterékoli z nich, vylučují veškerou odpovědnost za ztrátu nebo škodu jakékoli povahy (včetně, ale nikoli výhradně, ztráty zisku, očekávaných úspor nebo zbytečných výdajů) vyplývající z nebo v souvislosti s vaším přístupem na tuto Webovou stránku nebo jejím používáním, nebo spoléháním se na Webovou stránku, bez ohledu na to, zda by taková ztráta nebo poškození vznikly při běžném chodu událostí nebo jinak, zda ji lze přiměřeně předvídat nebo je způsobena jakoukoli chybou nebo opomenutím na Webové stránce (ať už z nedbalosti či nikoli).

5. Duševní vlastnictví

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že veškerý obsah Webové stránky, bez ohledu na formát, včetně, ale nikoli výhradně, všech autorských práv, ochranných známek a všech ostatních práv duševního vlastnictví ve všech materiálech a/nebo obsahu, zpřístupněný v rámci vašeho používání této Webové stránky zůstává vždy majetkem Poskytovatele, přidružených společností Poskytovatele a jeho poskytovatelů a/nebo držitelů licence.

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že materiál a obsah na této Webové stránce je zpřístupněn pouze pro vaše osobní nekomerční použití a že tento materiál a obsah můžete používat pouze v souladu s účelem této Webové stránky, tj. za účelem vyhledávání a využívání poskytovaných služeb. Dále berete na vědomí, že jakékoli jiné použití materiálu a obsahu této Webové stránky je přísně zakázáno a souhlasíte s tím, že nebudete kopírovat, reprodukovat, přenášet, publikovat, zobrazovat, distribuovat, komerčně využívat nebo vytvářet odvozená díla takového materiálu a obsahu a stejně tak nebudete napomáhat jakékoli třetí straně při takovémto zakázaném jednání.

Zveřejněním obsahu na Webové stránce a umožněním používání Webové stránky se Poskytovatel nezříká jakýchkoli autorských práv a jiných práv duševního vlastnictví. Porušení práv duševního vlastnictví Poskytovatele může představovat trestný čin a vést k hmotné odpovědnosti Uživatele.

6. Různá ustanovení

Veškeré vztahy mezi Uživateli a Poskytovatelem se řídí zákony České republiky. Jediným jazykem, který bude používán pro komunikaci mezi Uživatelem a Poskytovatelem, je český a/nebo anglický jazyk.

Pokud je jakékoli ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek z jakéhokoli důvodu neplatné nebo nevynutitelné, ať už v celém rozsahu nebo částečně, nemá tato neplatnost nebo nevynutitelnost vliv na zbývající část těchto Všeobecných obchodních podmínek. V takovém případě se neplatné ustanovení považuje za neexistující a Všeobecné obchodní podmínky se použijí bez tohoto ustanovení. Poskytovatel si vyhrazuje právo na převod, postoupení, novaci nebo uzavření subdodavatelské smlouvy ve věci všech nebo části svých práv nebo povinností na základě těchto Všeobecných obchodních podmínek nebo jakékoli související smlouvy na jakoukoli třetí stranu.

Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoli zpoždění nebo neplnění jakýchkoli závazků uvedených v těchto Všeobecných obchodních podmínkách, pokud je to zcela nebo částečně způsobeno, ať už přímo nebo nepřímo, okolnostmi, které nelze v rozumné míře ovlivnit.

Aby Uživatelům poskytl vyšší hodnotu, může Poskytovatel poskytnout Uživatelům odkazy na jiné Webové stránky nebo zdroje, na něž mohou vstupovat na základě svého vlastního uvážení. Uživatelé berou na vědomí a souhlasí s tím, že protože se rozhodli vstoupit na propojenou Webovou stránku, Poskytovatel nenese odpovědnost za dostupnost takovýchto externích stránek nebo zdrojů, a nekontroluje ani neschvaluje a není přímo ani nepřímo odpovědný za i) postupy ochrany osobních údajů na těchto webových stránkách, ii) obsah těchto webových stránek, včetně (bez omezení) jakékoli reklamy, obsahu, produktů, zboží nebo dalších materiálů či služeb na nebo dostupných z těchto webových stránek nebo zdrojů, nebo (iii) to, jak ostatní tyto webové stránky nebo zdroje používají, ani za jakékoli škody, ztráty nebo přestupky způsobené nebo údajně způsobené, nebo v souvislosti s nimi, používáním nebo spoléháním se na jakoukoli takovou reklamu, obsah, produkty, zboží nebo jiné materiály či služby dostupné na takovýchto externích webových stránkách.

Kromě Uživatele a Poskytovatele mají právo vymáhat práva nebo požívat výhody z těchto Všeobecných obchodních podmínek pouze následující osoby:

  1. přidružené společnosti Poskytovatele a
  2. osoba, která je povoleným nástupcem nebo nabyvatelem na základě těchto Všeobecných obchodních podmínek.

Žádné zpoždění nebo opomenutí ze strany Poskytovatele uplatňovat jakékoli pravomoci, práva nebo opravné prostředky podle těchto Všeobecných obchodních podmínek nebude znamenat jejich zřeknutí se, ani žádné jednotlivé nebo částečné uplatnění takových pravomocí, práv nebo opravných prostředků nebude bránit jakémukoli jejich jinému nebo dalšímu uplatnění. Aby bylo platné, jakékoli zřeknutí se musí být písemnou formou a musí být podepsané oprávněným zástupcem Poskytovatele.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky, včetně dokumentů nebo jiných zdrojů uvedených v těchto Všeobecných obchodních podmínkách, nahrazují veškerá předchozí prohlášení, porozumění a dohody týkající se používání této Webové stránky a stanují úplnou dohodu a porozumění mezi vámi jako Uživatelem a Poskytovatelem, co se týče používání této Webové stránky.

Máte-li jakékoli dotazy týkající se Webové stránky nebo si přejete získat další informace, kontaktujte nás na e-mailové adrese info@topshop.cz.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost dne 1.6.2020.