Ochrana osobních údajů

1. Obecné informace

Studio Moderna, s.r.o. se sídlem U nákladového nádraží 6, 130 00 Praha 3 (dále jen „Správce“), společnost provozující webovou stránku společnosti Studio Moderna, včetně všech jejích součástí, stránek, podstránek a sekcí, která je k dispozici na https://www.studio-moderna.com/cz, (dále jen „Webová stránka“), se zavazuje chránit vaše osobní údaje a respektovat vaše soukromí v souladu s platnou legislativou Evropské unie a legislativou České republiky. Přidružené společnosti Správce (dále jen „Přidružené společnosti“) (jejichž seznam lze nalézt na https://www.studio-moderna.com/markets) mohou také zpracovávat poskytnuté Osobní údaje za níže uvedených podmínek a všechny Přidružené společnosti budou zpracovávat Osobní údaje v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů stanovují typ osobních údajů, které Správce shromažďuje, definují účely, upravují nakládání s informacemi shromážděnými Správcem o uživatelích navštěvujících jeho Webové stránky, kteří poskytli své Osobní údaje Správci (dále jen „Uživatel“), a definují práva, která má Uživatel ve vztahu k těmto osobním údajům. Správce respektuje soukromí všech Uživatelů a přijme veškerá přiměřená opatření, aby zajistil, že všechny osobní údaje, které jste poskytli prostřednictvím Webových stránek, zůstanou důvěrné, pokud to nevyžaduje zákon nebo pokud Uživatel nedá výslovný souhlas.

2. Shromažďování a zpracování osobních údajů

2.1. Je nutné, aby Uživatel poskytoval své Osobní údaje?

Všichni uživatelé mohou navštívit Webovou stránku a určité podsekce, aniž by Správci poskytovali jakékoli osobní údaje. Někdy však neposkytnutí nezbytného minima osobních a jiných údajů vyžadovaných v příslušných sekcích pro zadávání údajů a dalších částech příslušné Webové stránky může mít za následek to, že Správce nebude schopen Uživateli poskytnout určité služby (např. nelze zaslat životopis bez poskytnutí Osobních údajů nebo není možné odeslat žádost stát se dodavatelem nebo distributorem bez poskytnutí určitých Osobních údajů, jak bude vysvětleno v dalším textu těchto Zásad ochrany osobních údajů).

Pokud Uživatel poskytne Osobní údaje, měl by si být vědom toho, že tyto Osobní údaje mohou být poskytnuty příslušným Přidruženým společnostem Správce (např. pokud zašlete životopis, můžete být kontaktováni kteroukoli Přidruženou společností).

2.2. Které Osobní údaje se shromažďují a zpracovávají?

Za účelem plnění požadavků Uživatele a pro jiné účely uvedené níže v části „Účel zpracování dat“ může Správce shromažďovat následující osobní údaje o Uživatelích:

 • jméno,
 • příjmení,
 • datum narození,
 • email,
 • adresa,
 • telefonní číslo a
 • odalší stanovené osobní údaje.

Poskytnutím Osobních údajů uživatel zaručuje, že poskytnuté Osobní údaje jsou jeho, jsou pravdivé a aktuální. Osobní údaje budou zpracovávány, dokud nebude splněn níže uvedený účel.

3. Účel zpracování údajů

Správce zpracovává osobní údaje k následujícím účelům:

- zaslání životopisu
- žádost stát se Dodavatelem
- žádost stát se Distributorem

Více informací naleznete níže:

3.1. Zaslání životopisu

V sekci „Kariéra“ (https://www.studio-moderna.com/cz/kariera) umožňuje Správce Uživatelům ucházet se o jakoukoli pozici u Správce a u Přidružených společností Správce. Životopis se odesílá na e-mail kariera@studio-moderna.com.

Osobní údaje jsou Uživatelem poskytnuty dobrovolně a poskytnutím těchto Osobních údajů (Správce nemůže předvídat, které Osobní údaje budou poskytnuty) Uživatel souhlasí s jejich zpracováním za účelem ucházení se o zaměstnání u Správce nebo Přidružených společností Správce.

Upozornění o zpracování Osobních údajů během nabírání a výběru uchazečů naleznete na link.

3.2. Žádost stát se Dodavatelem Správce

V případě, že se Uživatel chce stát Dodavatelem, bude Uživatel přesměrován na formulář spravovaný Přidruženou společností Správce. Zpracování Osobních údajů se bude proto řídit jejími Zásadami ochrany osobních údajů. Uživatelé mohou poskytnout své Osobní údaje za účelem stát se Dodavatelem Správce tím, že odešlou formulář (http://smsupplierportal3.questionpro.com/). Díky poskytnutí Osobních údajů může Správce zpracovat jejich Osobní údaje za účelem dotazů a možného uzavření dodavatelské smlouvy a spolupráce s Uživatelem. Osobní údaje, které mohou být shromažďovány, jsou následující:

 • Kontaktní osoba;
 • Telefon;
 • Emailová adresa.

Dotazy o potenciálních Dodavatelích lze také směřovat na newproducts@studio-moderna.com.

Osobní údaje a veškeré další související informace mohou být poskytnuty příslušným zaměstnancům Správce a v dalších Přidružených společnostech Správce.

3.2. Žádost stát se Distributorem Správce

Zasláním žádosti stát se Distributorem Správce potenciální Distributor zasílá email na marusa.matoh@studio-moderna.com a může tak poskytnout určité Osobní údaje. Správce a Přidružené společnosti Správce mohou zpracovávat tyto Osobní údaje pouze za účelem dotazů týkajících se potenciálního vztahu s potenciálním Distributorem nebo vyjednávání Distribuční smlouvy.

4. Použití a poskytnutí Osobních údajů třetím stranám

Správce neposkytne ani nepředá vaše Osobní údaje žádné třetí straně, ledaže je tato třetí strana Přidruženou společností a je to nutné pro dosažení účelu, ke kterému Uživatel poskytl své Osobní údaje, nebo zpracovatelům osobních údajů, s nimiž má Správce (nebo Přidružené společnosti) uzavřenou dohodu o zpracování údajů za účelem zpracování Osobních údajů jménem Správce (nebo Přidružených společností).

Osobní údaje budou poskytnuty jakékoli jiné třetí straně pouze tehdy, pokud to bude vyžadováno právními předpisy, nebo za účelem vymáhání nebo hájení zákonných práv Správce nebo Přidružených společností, aby se zabránilo podvodům nebo jakékoli jiné trestné činnosti nebo aby byly dodrženy závazné povinnosti nebo v souvislosti s činnostmi společnosti (např. fúze, akvizice, prodej nebo nákup obchodních aktiv).

5. Poskytnutí Osobních údajů Zpracovatelům

Souhlasíte s tím, že osobní údaje mohou být poskytnuty jiným osobám a subjektům (stranám), aby bylo možné splnit účel v souladu s „Účelem zpracování údajů“, jak je výše definováno. Poskytovatel využívá služeb jiných stran k plnění funkcí v jeho zastoupení, jako je poskytování marketingové pomoci, poskytování služeb v oblasti kontroly podvodů a poskytování dalších služeb. Tyto osoby budou mít přístup k osobním údajům potřebným pro výkon těchto funkcí, ale nesmějí osobní údaje používat pro žádný jiný účel, ani pro své vlastní obchodní účely. Poskytovatel požaduje, aby tyto třetí strany přísně dodržovaly jeho pokyny a zpracovávaly údaje v souladu s platnými právními předpisy.

6. Práva Uživatele

Uživatel může kdykoli:

 • vyžádat si informace a přístup ke svým Osobním údajům;
 • vyžádat si úpravu Osobních údajů;
 • vyžádat si vymazání Osobních údajů;
 • vyžádat si omezení nebo námitku ke zpracování Osobních údajů;
 • požádat o předání svých Osobních údajů třetí straně;

zasláním emailu na info@topshop.cz.

Správce ani Přidružené společnosti nevykonávají žádné zpracovatelské činnosti zahrnující automatizované rozhodování a profilování.

Správce odpoví na vaši žádost co nejdříve, maximálně do 30 (třiceti) dnů.

7. Nezletilí

Poskytnutím Osobních údajů Uživatel zaručuje, že je starší 18 let, a Správce důrazně doporučuje všem rodičům a zákonným zástupcům, aby své děti učili bezpečnému a odpovědnému zacházení s osobními údaji na internetu. Správce nikdy úmyslně neshromažďuje jakékoli Osobní údaje od kohokoli mladšího 18 let, ani je nijak nepoužívá a bez souhlasu je neposkytuje třetím stranám. Správce předpokládá, že uživatelé jeho webových stránek jsou starší 18 let.

8. Cookies

Cookies jsou malé soubory, které se dočasně ukládají na pevný disk Uživatele a umožňují webové stránce rozpoznat počítač Uživatele při následujících návštěvách. Správce používá cookies výhradně ke shromažďování informací týkajících se používání Webové stránky. Údaje poskytované prostřednictvím cookies jsou anonymní a nesouvisejí s Osobními údaji, ani je nepředstavují. Na Webových stránkách Správce mohou být používány tzv. web beacons, také známé jako pixelové tagy nebo průhledné obrázky gif. Web beacon technologie umožňuje Správci zjistit, kteří Uživatelé klikli na klíčové prvky (např. odkazy nebo grafiku) on Webové stránce Správce nebo v emailu Správce. Údaje poskytované prostřednictvím web beacons jsou anonymní a nesouvisejí s osobními údaji, ani je nepředstavují. Uživatel se může rozhodnout pro vypnutí cookies/web beacons pomocí nastavení prohlížeče a cookies a web beacons tak kdykoli deaktivovat. Při přístupu na webovou stránku Správce (jako neregistrovaný běžný uživatel) se automaticky zaznamenají některé neosobní informace (typ použitého internetového prohlížeče, počet návštěv, průměrný čas strávený na webové stránce, prohlížené webové stránky). Tyto informace slouží jako zpětná vazba ke zlepšení atraktivity, obsahu a funkčnosti Webové stránky Správce. Pro více informací o cookies si prosím přečtěte Prohlášení o cookies.

9. Zabezpečení

Správce má v úmyslu chránit a spravovat osobní údaje všech Uživatelů své Webové stránky v souladu s platnými právními předpisy. Provozovatel přijal veškerá vhodná technická, organizační a osobní opatření, aby uchovával osobní údaje svých Uživatelů v bezpečí a chránil je před náhodným nebo nedovoleným zničením a náhodnou ztrátou, nedovoleným nakládáním, neoprávněným sdělováním nebo přístupem, jakož i proti jakékoli jiné podobě nedovoleného zpracování.

Správce bude dohlížet na zavedenou bezpečnost a aktualizovat či revidovat bezpečnostní opatření v souladu se zjištěními a právními požadavky.

10. Odkazy na jiné Webové stránky

Tyto Zásady ochrany osobních údajů se vztahují na Webovou stránku, jak je definována výše a ve Všeobecných obchodních podmínkách. Některé části této Webové stránky mohou obsahovat odkazy na webové stránky jiných Správců/jiných subjektů v rámci Správce nebo mimo něj. Když Uživatelé opustí tyto webové stránky, doporučuje se, aby si pečlivě přečetli a dodržovali zásady ochrany osobních údajů u každé jednotlivé webové stránky, která shromažďuje osobní údaje. Správce nespravuje žádné informace obsažené v těchto odkazech a zásady ochrany osobních údajů vztahující se na jiné webové stránky a nenese odpovědnost za jakýkoli obsah, zboží nebo služby, které nabízejí. Používání těchto odkazovaných webových stránek podléhá podmínkám a dohodám vztahujícím se na tyto odkazované webové stránky. Správce nepřijímá žádnou odpovědnost za postupy ochrany osobních údajů na takovýchto webových stránkách třetích stran a jejich používání je na vlastní riziko uživatele.

11. Vyloučení odpovědnosti

Správce důvodně předpokládá, že osobní údaje byly poskytnuty Uživatelem, na kterého se osobní údaje vztahují, nebo jinou oprávněnou osobou. Pokud má uživatel podezření, že osobní údaje používá neoprávněná třetí strana nebo že byly osobní údaje poskytnuty bez oprávnění, musí o tom neprodleně informovat Správce. Správce v žádném případě nenese odpovědnost za škody, které mohou vzniknout v důsledku neoprávněného poskytnutí osobních údajů Správci.

12. Více informací, stížnosti

V případě jakýchkoli dotazů nebo požadavků týkajících se vašich Osobních údajů můžete kdykoli zaslat e-mail na adresu info@topshop.cz. V případě jakýchkoli stížností se můžete kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů v Praze.

Změny těchto Zásad ochrany osobních údajů

Tyto Zásady ochrany osobních údajů mohou být kdykoli aktualizovány, revidovány nebo doplňovány bez předchozího upozornění nebo informování Uživatele. Používáním Webové stránky, po změnách Zásad ochrany osobních údajů, Uživatel dává souhlas s těmito změnami v plném rozsahu. Tyto Zásady ochrany osobních údajů vstupují v platnost 1.6.2020.